ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета, с който се въвеждат нови правила и засилена защита на личните данни на физическите лица, Ви молим да се запознаете с настоящата декларация за поверителност.

Фишингсаид777 е водещ доставчик на високотехнологични продукти на пазара в България и източна Европа. Във връзка с това компанията поддържа системи, гарантиращи висока степен на защитеност на личните данни на клиентите и контрагентите си при спазване изискванията на българското и международното законодателства.

Фишингсаид777 събира лични данни на описаните по-горе категории лица само доколкото това е необходимо за изпълнение на сключените с тях договори, за изпълнение на задължения, възложени на Фишингсаид777 със закон, за постигане целите на директния маркетинг и/или доколкото съответните субекти на данните са дали изрично съгласие за събирането и обработването на тези данни за други конкретни цели.

Длъжностно лице по защита на личните данни, което носи отговорността за опазване на всички събирани от Фишингсаид777 лични данни е Асан Саид. До него се отнасят всички въпроси свързани с правата на субектите на лични данни на електронна поща dpo@fishingsaid777.com.

Самите лични данни се съхраняват в офиса на дружеството, находящ се на гореописания адрес, в специално помещение с повишено ниво на сигурност и ограничен достъп, на защитени сървъри, с криптирани бази данни.

Фишингсаид777 събира и обработва различни видове лични данни на физически лица в зависимост от конкретната цел, за която тези данни ще се използват.

За регистрираните посетители на уеб страницата https://fishingsaid777.com се събират следните типове данни, а именно – име, ЕГН, e-mail, телефон, адрес за доставка, IP адрес – които са необходими за обратна връзка с клиента, за фактуриране на закупените стоки, за приемане и обработване на рекламации, както и за анализ на пазарното поведение на клиентите и подобряване на услугите ни.

По отношение на нерегистрираните потребители на уеб страницата чрез бисквитки се събират следните типове лични данни, за което е необходимо изрично съгласие на потребителя – IP адрес, операционна система и физическа локация.

Тези лични данни са необходими на Фишингсаид777 във връзка с анализ на поведението на потребителите с цел подобряване на предоставяните им услуги. Фишингсаид777 предоставя тези данни на анализиращите инструменти на GOOGLE, ALEXA и YANDEX, след като към тях бъде приложена анонимизация до степен, до която за третото лице да бъде невъзможно да идентифицира конкретния посетител на уеб страницата, с цел оценяване на страницата fishingsaid777.com. В някои случаи личните данни не се събират поначало от Фишингсаид777, а от конкретното трето лице, какъвто е случаят с Google и техния инструмент Google Analytics.

Във връзка със сключването на договори за продажба на изплащане и/или на лизинг Фишингсаид777 събира от клиентите си следните типове лични данни: три имена, ЕГН, телефон, e-mail и адрес за доставка, IP адрес, които предава на лизинговата компания или банкова институция, а именно – „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ЕИК: 204915054, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сгр. 14. Политиките за сигурност на личните данни на БНП Париба се намира на адрес: (тук)

Във връзка с изпълнение на сключените договори за продажба на стоки, Фишингсаид777, предоставя лични данни, необходими за извършване на доставка, на спедиторите ЕКОНТ и СПИДИ и/или други при желание на клиента.

Охранителните камери, намиращи се в офисите и складовите бази на Фишингсаид777, запечатват образите на всички лица, намиращи се в близост и в обектите.

В зависимост от целите и правното основание, на които различните видове лични данни се събират и обработват, те се съхраняват от Фишингсаид777 за различни срокове. За най-кратък срок – до 30 дни, се съхраняват записите от охранителните камери въз основа на ограничение по Закона за частната охранителна дейност и Закона за защита на личните данни. Всички останали видове лични данни на клиенти на Фишингсаид777 или посетители на уеб страницата www.fishingsaid777.com се съхраняват за срок до 5 години във връзка със законните бизнес цели и интереси на компанията.

Всеки субект на лични данни, събирани и обработвани от Фишингсаид777, може по всяко време да поиска информация за наличните в базите данни на компанията, негови лични данни, целите, за които те са събирани и срока, за който ще бъдат съхранявани. Също така всеки субект на такива лични данни може по всяко време да поиска достъп до тях, коригиране или изтриването им или ограничаване на обработването им, доколкото това не е необходимо за изпълнение на задължение на компанията по закон.

Всеки субект на лични данни по предходния параграф има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и има право на преносимост на същите. Възраженията се подават на място в офис на Фишингсаид777 и/или на e-mail: dpo@fishingsaid777.com

Всеки субект на лични данни по предходните два параграфа има право на жалба, когато счита, че правата му по Регламента и Закона за защита на личните данни са нарушени от Фишингсаид777 до Комисията за защита на личните данни по следния начин – на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail:kzld@cpdp.bg Website: http://www.cpdp.bg/

Личните данни, събирани и обработвани от Фишингсаид777 от посетителите на уеб страницата www.fishingsaid777.com се обработват автоматизирано с цел профилиране и настройка на същата уеб страница, така че тя да извежда най-относимите към поведението на клиента и предлагани от компанията стоки и услуги.

Всеки субект на лични данни има право да поиска изтриването на личните му данни от масивите с данни на Фишингсаид777, с изключение на случаите, в които се упражнява от Фишингсаид777 правото на свобода на изразяването и правото на информация, данните са необходими за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на РБългария, което се прилага спрямо компанията, както и в случаите, в които данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.